คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม (2023-11-15 20:31:35) .pdf