ITA 2567

ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

 • MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ่าน )
 • MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน )
 • MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน )

 • MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (อ่าน )
 • MOIT 10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ่าน )
 • MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน )

 • MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ (อ่าน )
 • MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (อ่าน )

 • MOIT 14 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง (อ่าน )

 • MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน )
 • MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน )
 • MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ (อ่าน )
 • MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) (อ่าน )
 • MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน )

 • MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (อ่าน )

 • MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน (อ่าน )
 • MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน )

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2023-12-27 00:54:01 27 ธ.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-12-27 00:53:25 27 ธ.ค. 2566 1.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 เดือน ธ.ค.66 MOIT5
2023-12-27 00:52:48 27 ธ.ค. 2566 1.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 เดือน พ.ย.66 MOIT5
2023-12-27 00:51:17 27 ธ.ค. 2566 1.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 เดือน ต.ค.66 MOIT5
2023-12-27 00:49:36 27 ธ.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาส 1 MOIT5
2023-12-27 00:39:34 27 ธ.ค. 2566 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT4
2023-12-27 00:38:37 27 ธ.ค. 2566 3.2 มีประกาศ สปสธ MOIT4
2023-12-27 00:37:29 27 ธ.ค. 2566 3.1 มีบันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ สปสธ ปี60 MOIT4
2023-12-27 00:36:16 27 ธ.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ MOIT4
2023-12-27 00:35:05 27 ธ.ค. 2566 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี67 MOIT4
2023-12-27 00:33:48 27 ธ.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงาน MOIT4
2023-12-27 00:32:05 27 ธ.ค. 2566 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-27 00:30:44 27 ธ.ค. 2566 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2023-12-27 00:20:30 27 ธ.ค. 2566 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี67 MOIT4
2023-12-27 00:19:35 27 ธ.ค. 2566 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานปี 67 MOIT4
2023-12-27 00:17:58 27 ธ.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2023-12-27 00:12:54 27 ธ.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT3
2023-12-26 19:09:43 26 ธ.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนาม MOIT2
2023-12-26 19:06:52 26 ธ.ค. 2566 18.4 ประกาศสปสธ. แนวทางการดำเนินงาน พ.ศ.2560 MOIT2
2023-12-26 19:05:52 26 ธ.ค. 2566 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี67 MOIT2
2023-12-26 19:03:44 26 ธ.ค. 2566 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี67 MOIT2
2023-12-26 19:02:40 26 ธ.ค. 2566 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี66 MOIT2
2023-12-26 19:01:43 26 ธ.ค. 2566 17. รายงานผลการดำเนินการ MOIT2
2023-12-26 19:00:04 26 ธ.ค. 2566 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปี66 MOIT2
2023-12-26 18:59:21 26 ธ.ค. 2566 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ MOIT2
2023-12-26 18:58:39 26 ธ.ค. 2566 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก MOIT2
2023-12-26 18:56:54 26 ธ.ค. 2566 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต MOIT2
2023-12-26 18:55:33 26 ธ.ค. 2566 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน MOIT2
2023-12-26 18:54:36 26 ธ.ค. 2566 11.1 ผลใช้จ่ายงบประมาณ MOIT2
2023-12-26 18:51:35 26 ธ.ค. 2566 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:50:52 26 ธ.ค. 2566 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน MOIT2
2023-12-26 18:33:47 26 ธ.ค. 2566 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:32:53 26 ธ.ค. 2566 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:31:47 26 ธ.ค. 2566 7. ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธสาสตร์ชาติ MOIT2
2023-12-26 18:26:18 26 ธ.ค. 2566 1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน MOIT2
2023-12-26 18:23:39 26 ธ.ค. 2566 6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม MOIT2
2023-12-26 18:18:54 26 ธ.ค. 2566 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ MOIT2
2023-12-26 18:18:06 26 ธ.ค. 2566 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 MOIT2
2023-12-26 18:15:08 26 ธ.ค. 2566 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 MOIT2
2023-12-26 18:13:34 26 ธ.ค. 2566 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2023-12-26 18:12:47 26 ธ.ค. 2566 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น MOIT2
2023-12-26 18:11:41 26 ธ.ค. 2566 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:10:42 26 ธ.ค. 2566 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร MOIT2
2023-12-26 18:08:16 26 ธ.ค. 2566 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:07:32 26 ธ.ค. 2566 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:05:00 26 ธ.ค. 2566 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-12-26 18:03:11 26 ธ.ค. 2566 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2023-12-26 17:39:39 26 ธ.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-12-26 17:37:30 26 ธ.ค. 2566 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT1
2023-12-26 17:34:21 26 ธ.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน MOIT1
2023-12-26 17:32:09 26 ธ.ค. 2566 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT1
2023-12-26 17:30:18 26 ธ.ค. 2566 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT1
2023-12-26 17:27:57 26 ธ.ค. 2566 1.2 มีคำสั่ง ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT1
2023-12-26 17:26:11 26 ธ.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง MOIT1
2023-12-26 05:21:17 26 ธ.ค. 2566 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT3
2023-12-26 00:22:17 26 ธ.ค. 2566 1. มีบันทึกที่ผู้บริหารลงนาม รับทราบรายงาน MOIT3
2023-11-15 20:31:55 15 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม แบบฟอร์ม1
2023-11-15 20:28:28 15 พ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม