ITA 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม


ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2024-06-25 19:14:43 25 มิ.ย. 2567 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3 MOIT5
2024-06-25 19:14:16 25 มิ.ย. 2567 2.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2567 MOIT5
2024-06-25 19:13:42 25 มิ.ย. 2567 2.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567 MOIT5
2024-06-25 19:12:44 25 มิ.ย. 2567 2.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2567 MOIT5
2024-06-25 19:10:55 25 มิ.ย. 2567 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-06-25 19:02:37 25 มิ.ย. 2567 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ1ปี67 MOIT7
2024-06-25 19:01:51 25 มิ.ย. 2567 1.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบ1ปี67 MOIT7
2024-06-25 19:00:54 25 มิ.ย. 2567 1.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ1ปี67 MOIT7
2024-06-25 18:58:58 25 มิ.ย. 2567 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ1ปี67 MOIT7
2024-06-25 18:09:48 25 มิ.ย. 2567 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3 MOIT4
2024-06-25 18:07:44 25 มิ.ย. 2567 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน ไตรมาส3 MOIT4
2024-06-25 18:05:25 25 มิ.ย. 2567 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ ไตรมาส3 MOIT4
2024-04-02 18:32:53 2 เม.ย. 2567 3.มีรายงานประชุมโครงการ MOIT11
2024-03-22 23:33:31 22 มี.ค. 2567 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2024-03-22 22:53:08 22 มี.ค. 2567 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-22 22:52:29 22 มี.ค. 2567 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-22 22:51:42 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-22 22:18:51 22 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2024-03-22 22:18:17 22 มี.ค. 2567 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT21
2024-03-22 22:17:33 22 มี.ค. 2567 3. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน MOIT21
2024-03-22 22:17:00 22 มี.ค. 2567 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT21
2024-03-22 22:16:19 22 มี.ค. 2567 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT21
2024-03-22 22:15:38 22 มี.ค. 2567 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT21
2024-03-22 22:14:52 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 MOIT21
2024-03-22 21:59:41 22 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-22 21:59:02 22 มี.ค. 2567 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2024-03-22 21:58:18 22 มี.ค. 2567 3. มีรายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2024-03-22 21:57:25 22 มี.ค. 2567 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2024-03-22 21:56:26 22 มี.ค. 2567 1.2 มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-22 21:53:54 22 มี.ค. 2567 1.2 โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-22 21:51:44 22 มี.ค. 2567 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2024-03-22 21:04:37 22 มี.ค. 2567 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2024-03-22 21:04:10 22 มี.ค. 2567 2.4 รายงานการเรี่ยไร MSRS MOIT19
2024-03-22 21:03:34 22 มี.ค. 2567 2.3 รายงานการเรี่ยไร MSRS MOIT19
2024-03-22 21:02:44 22 มี.ค. 2567 2.2 รายงานการเรี่ยไร MSRS MOIT19
2024-03-22 21:00:46 22 มี.ค. 2567 2.1 รายงานการเรี่ยไร MSRS MOIT19
2024-03-22 20:58:58 22 มี.ค. 2567 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT19
2024-03-22 20:56:04 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT19
2024-03-22 19:56:53 22 มี.ค. 2567 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2024-03-22 19:55:58 22 มี.ค. 2567 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT18
2024-03-22 19:52:51 22 มี.ค. 2567 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน MOIT18
2024-03-22 19:50:23 22 มี.ค. 2567 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน MOIT18
2024-03-22 19:49:14 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ MOIT18
2024-03-22 19:35:31 22 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-22 19:34:27 22 มี.ค. 2567 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้ง 8 ขั้นตอน MOIT17
2024-03-22 19:33:28 22 มี.ค. 2567 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT17
2024-03-22 19:32:44 22 มี.ค. 2567 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-22 19:31:20 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-22 18:46:29 22 มี.ค. 2567 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต MOIT16
2024-03-22 18:29:57 22 มี.ค. 2567 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-22 18:29:05 22 มี.ค. 2567 1.3 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT15
2024-03-22 18:27:49 22 มี.ค. 2567 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-22 18:26:17 22 มี.ค. 2567 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปี2567 MOIT15
2024-03-22 17:57:53 22 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ MOIT14
2024-03-22 17:57:17 22 มี.ค. 2567 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ MOIT14
2024-03-22 17:56:29 22 มี.ค. 2567 3. แบบฟอร์มการยืมพัสดุ 3.1-3.4 MOIT14
2024-03-22 17:55:23 22 มี.ค. 2567 2. แนวทางการปฏิบัติ 2.1-2.5 MOIT14
2024-03-22 17:53:58 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม MOIT14
2024-03-22 17:33:25 22 มี.ค. 2567 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-22 17:32:38 22 มี.ค. 2567 2.มีรายงานการประเมินของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-22 17:31:27 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน้วยงานปี2566-2567 MOIT13
2024-03-22 17:20:55 22 มี.ค. 2567 2. สรุปผลการนิเทศ หรือติดตามงานประจำปี หรือรูปภาพ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ MOIT13
2024-03-22 17:18:13 22 มี.ค. 2567 2. ภาพกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และปลุกจิตสำนึก MOIT13
2024-03-22 17:15:54 22 มี.ค. 2567 2. แนวปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT13
2024-03-22 06:33:17 22 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ MOIT12
2024-03-22 06:32:45 22 มี.ค. 2567 4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2024-03-22 06:32:22 22 มี.ค. 2567 3. มีคำสั่งหรือประกาศ ข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบน MOIT12
2024-03-22 06:31:26 22 มี.ค. 2567 3. มีคำสั่งหรือประกาศ ข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบน MOIT12
2024-03-22 06:31:00 22 มี.ค. 2567 3. มีคำสั่งหรือประกาศ ข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบน MOIT12
2024-03-22 06:30:27 22 มี.ค. 2567 3. มีคำสั่งหรือประกาศ ข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบน MOIT12
2024-03-22 06:29:06 22 มี.ค. 2567 3. มีคำสั่งหรือประกาศ ข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบน MOIT12
2024-03-22 06:27:59 22 มี.ค. 2567 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งหรือประกาศ MOIT12
2024-03-22 06:24:56 22 มี.ค. 2567 1. มีประกาศเจตนารมณ์ MOIT12
2024-03-22 05:44:52 22 มี.ค. 2567 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT11
2024-03-22 05:44:06 22 มี.ค. 2567 6 มีบันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารลงนาม MOIT11
2024-03-22 05:43:41 22 มี.ค. 2567 5. มีภาพกิจกรรม MOIT11
2024-03-22 05:42:14 22 มี.ค. 2567 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ MOIT11
2024-03-22 05:41:41 22 มี.ค. 2567 2. มีรายงานประชุมโครงการ MOIT11
2024-03-22 05:39:26 22 มี.ค. 2567 1.2 โครงการ กิจกรรม MOIT11
2024-03-22 05:38:31 22 มี.ค. 2567 1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ MOIT11
2024-03-22 05:36:40 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ MOIT11
2024-03-22 04:49:02 22 มี.ค. 2567 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2024-03-22 04:48:15 22 มี.ค. 2567 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2024-03-22 04:46:40 22 มี.ค. 2567 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2024-03-22 04:45:00 22 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ ไตรมาส2 MOIT10
2024-03-22 01:10:03 22 มี.ค. 2567 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT9
2024-03-22 01:09:24 22 มี.ค. 2567 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน MOIT9
2024-03-22 01:08:21 22 มี.ค. 2567 2. มีคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT9
2024-03-22 01:07:05 22 มี.ค. 2567 1. มีคู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน MOIT9
2024-03-22 00:53:47 22 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT8
2024-03-22 00:52:54 22 มี.ค. 2567 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม MOIT8
2024-03-22 00:52:13 22 มี.ค. 2567 3. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ MOIT8
2024-03-22 00:51:22 22 มี.ค. 2567 2. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ MOIT8
2024-03-22 00:50:50 22 มี.ค. 2567 1.2 โครงการอบรม MOIT8
2024-03-22 00:49:12 22 มี.ค. 2567 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการอบรม MOIT8
2024-03-21 23:26:51 21 มี.ค. 2567 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2024-03-21 23:25:58 21 มี.ค. 2567 1.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ2 ปี2566 MOIT7
2024-03-21 23:24:38 21 มี.ค. 2567 1.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ2 ประจำปี 2566 MOIT7
2024-03-21 23:23:05 21 มี.ค. 2567 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2566 MOIT7
2024-03-21 23:09:07 21 มี.ค. 2567 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-21 23:08:13 21 มี.ค. 2567 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-21 23:06:53 21 มี.ค. 2567 2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-21 23:06:11 21 มี.ค. 2567 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT6
2024-03-21 23:05:29 21 มี.ค. 2567 1.2 มีโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล MOIT6
2024-03-21 23:03:36 21 มี.ค. 2567 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี67 MOIT6
2024-03-21 22:33:51 21 มี.ค. 2567 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน ไตรมาส2 MOIT5
2024-03-21 22:30:45 21 มี.ค. 2567 2.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1 มค67 ไตรมาส 2 MOIT5
2024-03-21 22:30:45 21 มี.ค. 2567 2.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1 กพ67 ไตรมาส 2 MOIT5
2024-03-21 22:30:45 21 มี.ค. 2567 2.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1 มีค67 ไตรมาส 2 MOIT5
2024-03-21 22:29:25 21 มี.ค. 2567 2..1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารลงนาม แบบ สขร ไตรมาส2 MOIT5
2024-03-21 22:07:33 21 มี.ค. 2567 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน ไตรมาส2 MOIT4
2024-03-21 22:05:04 21 มี.ค. 2567 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี67 ไตรมาส2 MOIT4
2024-03-21 21:58:25 21 มี.ค. 2567 2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 MOIT4
2024-03-14 21:24:40 14 มี.ค. 2567 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน MOIT16
2024-03-14 21:23:00 14 มี.ค. 2567 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 6 เดือน MOIT16
2024-03-14 21:00:36 14 มี.ค. 2567 2..1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT16
2023-12-27 00:54:01 27 ธ.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-12-27 00:53:25 27 ธ.ค. 2566 1.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 เดือน ธ.ค.66 MOIT5
2023-12-27 00:52:48 27 ธ.ค. 2566 1.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 เดือน พ.ย.66 MOIT5
2023-12-27 00:51:17 27 ธ.ค. 2566 1.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 เดือน ต.ค.66 MOIT5
2023-12-27 00:49:36 27 ธ.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาส 1 MOIT5
2023-12-27 00:39:34 27 ธ.ค. 2566 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT4
2023-12-27 00:38:37 27 ธ.ค. 2566 3.2 มีประกาศ สปสธ MOIT4
2023-12-27 00:37:29 27 ธ.ค. 2566 3.1 มีบันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ สปสธ ปี60 MOIT4
2023-12-27 00:36:16 27 ธ.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ MOIT4
2023-12-27 00:35:05 27 ธ.ค. 2566 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี67 MOIT4
2023-12-27 00:33:48 27 ธ.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงาน MOIT4
2023-12-27 00:32:05 27 ธ.ค. 2566 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-27 00:30:44 27 ธ.ค. 2566 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2023-12-27 00:20:30 27 ธ.ค. 2566 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี67 MOIT4
2023-12-27 00:19:35 27 ธ.ค. 2566 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานปี 67 MOIT4
2023-12-27 00:17:58 27 ธ.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2023-12-27 00:12:54 27 ธ.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT3
2023-12-26 19:09:43 26 ธ.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนาม MOIT2
2023-12-26 19:06:52 26 ธ.ค. 2566 18.4 ประกาศสปสธ. แนวทางการดำเนินงาน พ.ศ.2560 MOIT2
2023-12-26 19:05:52 26 ธ.ค. 2566 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี67 MOIT2
2023-12-26 19:03:44 26 ธ.ค. 2566 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี67 MOIT2
2023-12-26 19:02:40 26 ธ.ค. 2566 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี66 MOIT2
2023-12-26 19:01:43 26 ธ.ค. 2566 17. รายงานผลการดำเนินการ MOIT2
2023-12-26 19:00:04 26 ธ.ค. 2566 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปี66 MOIT2
2023-12-26 18:59:21 26 ธ.ค. 2566 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ MOIT2
2023-12-26 18:58:39 26 ธ.ค. 2566 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก MOIT2
2023-12-26 18:56:54 26 ธ.ค. 2566 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต MOIT2
2023-12-26 18:55:33 26 ธ.ค. 2566 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน MOIT2
2023-12-26 18:54:36 26 ธ.ค. 2566 11.1 ผลใช้จ่ายงบประมาณ MOIT2
2023-12-26 18:51:35 26 ธ.ค. 2566 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:50:52 26 ธ.ค. 2566 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน MOIT2
2023-12-26 18:33:47 26 ธ.ค. 2566 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:32:53 26 ธ.ค. 2566 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:31:47 26 ธ.ค. 2566 7. ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธสาสตร์ชาติ MOIT2
2023-12-26 18:26:18 26 ธ.ค. 2566 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:23:39 26 ธ.ค. 2566 6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม MOIT2
2023-12-26 18:18:54 26 ธ.ค. 2566 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ MOIT2
2023-12-26 18:18:06 26 ธ.ค. 2566 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 MOIT2
2023-12-26 18:13:34 26 ธ.ค. 2566 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2023-12-26 18:12:47 26 ธ.ค. 2566 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น MOIT2
2023-12-26 18:11:41 26 ธ.ค. 2566 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:10:42 26 ธ.ค. 2566 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร MOIT2
2023-12-26 18:08:16 26 ธ.ค. 2566 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:07:32 26 ธ.ค. 2566 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2023-12-26 18:05:00 26 ธ.ค. 2566 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-12-26 18:03:11 26 ธ.ค. 2566 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2023-12-26 17:39:39 26 ธ.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-12-26 17:37:30 26 ธ.ค. 2566 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT1
2023-12-26 17:34:21 26 ธ.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน MOIT1
2023-12-26 17:32:09 26 ธ.ค. 2566 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT1
2023-12-26 17:30:18 26 ธ.ค. 2566 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT1
2023-12-26 17:27:57 26 ธ.ค. 2566 1.2 มีคำสั่ง ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT1
2023-12-26 17:26:11 26 ธ.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง MOIT1
2023-12-26 05:21:17 26 ธ.ค. 2566 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT3
2023-12-26 00:22:17 26 ธ.ค. 2566 1. มีบันทึกที่ผู้บริหารลงนาม รับทราบรายงาน MOIT3
2023-11-15 20:31:55 15 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม แบบฟอร์ม1
2023-11-15 20:28:28 15 พ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม