ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2023-03-29 15:21:42 29 มี.ค. 2566 2.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 15:21:00 29 มี.ค. 2566 2.4 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
2023-03-29 15:18:45 29 มี.ค. 2566 21.3 มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน
2023-03-29 15:17:48 29 มี.ค. 2566 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ)
2023-03-29 15:17:02 29 มี.ค. 2566 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ)
2023-03-29 15:16:25 29 มี.ค. 2566 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ)
2023-03-29 15:15:16 29 มี.ค. 2566 21.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 14:54:22 29 มี.ค. 2566 20.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 14:53:45 29 มี.ค. 2566 20.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
2023-03-29 14:53:12 29 มี.ค. 2566 20.4 มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2023-03-29 14:52:14 29 มี.ค. 2566 20.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2023-03-29 14:51:12 29 มี.ค. 2566 20.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริต
2023-03-29 14:50:01 29 มี.ค. 2566 20.1.2 โครงการ
2023-03-29 14:48:17 29 มี.ค. 2566 20.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
2023-03-29 14:39:08 29 มี.ค. 2566 19.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 14:38:09 29 มี.ค. 2566 19.2.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS
2023-03-29 14:36:50 29 มี.ค. 2566 19.1.1.4 รายงานการเรี่ยไร 6 เดือน
2023-03-29 14:36:09 29 มี.ค. 2566 19.1.1.3 รายงานการเรี่ยไร 6 เดือน
2023-03-29 14:35:13 29 มี.ค. 2566 19.2.1.2 รายงานการเรี่ยไร 6 เดือน
2023-03-29 14:33:57 29 มี.ค. 2566 19.2.1.1 รายงานการเรี่ยไร 6 เดือน
2023-03-29 14:30:54 29 มี.ค. 2566 19.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน
2023-03-29 14:19:21 29 มี.ค. 2566 18.2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 14:18:24 29 มี.ค. 2566 18.2.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2.
2023-03-29 14:17:26 29 มี.ค. 2566 18.2.2 มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
2023-03-29 14:16:23 29 มี.ค. 2566 18.2.1 ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
2023-03-29 14:14:26 29 มี.ค. 2566 18.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 13:55:28 29 มี.ค. 2566 17.2.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 13:54:54 29 มี.ค. 2566 17.2.4 มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน
2023-03-29 13:53:44 29 มี.ค. 2566 17.2.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-03-29 13:53:10 29 มี.ค. 2566 17.2.2 มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
2023-03-29 13:51:43 29 มี.ค. 2566 17.2.1 มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
2023-03-29 13:34:01 29 มี.ค. 2566 16.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 13:33:01 29 มี.ค. 2566 16.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-03-29 13:30:03 29 มี.ค. 2566 16.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 13:28:09 29 มี.ค. 2566 16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-29 13:27:25 29 มี.ค. 2566 16.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
2023-03-29 13:26:22 29 มี.ค. 2566 16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
2023-03-29 13:24:32 29 มี.ค. 2566 16.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-03-15 20:45:04 15 มี.ค. 2566 16.2.2 มีรายงานผลการดำเนินงาน
2022-12-29 17:39:24 29 ธ.ค. 2565 5.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 17:37:04 29 ธ.ค. 2565 5.2.3.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565
2022-12-29 17:36:18 29 ธ.ค. 2565 5.2.2.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
2022-12-29 17:35:03 29 ธ.ค. 2565 5.2.1.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565
2022-12-29 17:32:44 29 ธ.ค. 2565 5.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 17:18:48 29 ธ.ค. 2565 4.3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 17:18:01 29 ธ.ค. 2565 4.3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2022-12-29 17:16:24 29 ธ.ค. 2565 4.3.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2022-12-29 17:15:43 29 ธ.ค. 2565 4.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 17:15:02 29 ธ.ค. 2565 4.2.2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2022-12-29 17:13:50 29 ธ.ค. 2565 4.2.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2022-12-29 17:12:43 29 ธ.ค. 2565 4.1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 17:04:01 29 ธ.ค. 2565 4.1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2022-12-29 17:02:42 29 ธ.ค. 2565 4.1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
2022-12-29 17:00:17 29 ธ.ค. 2565 4.1.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-12-29 16:58:55 29 ธ.ค. 2565 4.1.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
2022-12-29 16:55:32 29 ธ.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 16:54:18 29 ธ.ค. 2565 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-12-29 16:52:25 29 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-12-29 16:16:53 29 ธ.ค. 2565 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)
2022-12-29 16:15:13 29 ธ.ค. 2565 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
2022-12-29 16:14:23 29 ธ.ค. 2565 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-12-29 16:13:37 29 ธ.ค. 2565 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-12-29 16:12:36 29 ธ.ค. 2565 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-12-29 16:12:06 29 ธ.ค. 2565 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-12-29 16:11:26 29 ธ.ค. 2565 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2022-12-29 16:10:39 29 ธ.ค. 2565 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
2022-12-29 16:10:04 29 ธ.ค. 2565 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2022-12-29 16:08:57 29 ธ.ค. 2565 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-12-29 16:00:46 29 ธ.ค. 2565 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2022-12-29 14:38:22 29 ธ.ค. 2565 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
2022-12-29 14:36:35 29 ธ.ค. 2565 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
2022-12-29 14:35:14 29 ธ.ค. 2565 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
2022-12-29 14:34:07 29 ธ.ค. 2565 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2022-12-29 14:32:49 29 ธ.ค. 2565 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ
2022-12-29 14:29:28 29 ธ.ค. 2565 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
2022-12-29 14:28:31 29 ธ.ค. 2565 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2022-12-29 14:27:16 29 ธ.ค. 2565 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
2022-12-29 14:24:13 29 ธ.ค. 2565 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2022-12-29 14:22:22 29 ธ.ค. 2565 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2022-12-29 14:20:53 29 ธ.ค. 2565 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2022-12-29 14:20:00 29 ธ.ค. 2565 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
2022-12-29 14:19:03 29 ธ.ค. 2565 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ
2022-12-29 14:16:27 29 ธ.ค. 2565 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
2022-12-29 14:15:18 29 ธ.ค. 2565 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2022-12-29 14:14:24 29 ธ.ค. 2565 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
2022-12-29 14:13:33 29 ธ.ค. 2565 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
2022-12-29 14:09:57 29 ธ.ค. 2565 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
2022-12-29 13:23:33 29 ธ.ค. 2565 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 13:21:21 29 ธ.ค. 2565 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
2022-12-29 13:08:56 29 ธ.ค. 2565 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน
2022-12-29 13:02:48 29 ธ.ค. 2565 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 12:59:32 29 ธ.ค. 2565 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 12:53:09 29 ธ.ค. 2565 1.2 มีคำสั่งประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2022-12-29 12:47:34 29 ธ.ค. 2565 1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-11-15 12:28:27 15 พ.ย. 2565 คำสั่งชมรมคุณธรรมนำชีวิต
2022-11-15 12:28:27 15 พ.ย. 2565 คำสั่งชมรมคุณธรรมนำชีวิต
2022-11-12 14:31:59 12 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สสอ.ดงเจริญ66